رسانه

ویدیو

تصاویر

کاتالوگ

دفترچه راهنما

MEDIA

رسانه ما | شرکت توسعه صنعت و کشاورزی پاژن با ٣٠ ساله سابقه مدیرانش در امر تولید انواع ماشین ها و ادوات دفع آفات در سال ١٣٩٣ تاسیس گردید