آفات گردو و روش های کنترل آن

آفات گردو بیش از 15 مورد می باشد که مهمترین آن «کرم خراط» می باشد. استانهای آلوده عبارتند از: کرمان،همدان، فارس، اصفهان، تهران، البرز، خراسان رضوی و شمالی، آذربایجان شرقی و غربی، قم، مرکزی، قزوین و زنجان، که بطور متوسط به میزان 70-50 درصد به میوه های گردو خسارت وارد می آورد. کرم خراط Zeuzera  […]