شرایط احداث باغ گردو

فواصل کاشت و نقشه باغ گردو در احداث باغ گردو با توجه به اين که درخت گردو يک درخت با طول عمر بالا مي باشد لذا در انتخاب نهال و کاشت اصولي درختان بايد دقت زيادي شود زيرا پس از کاشت ديگر امکان ايجاد تغييرات در باغ بسيار سخت و در مواردي غير ممکن خواهد […]