روش‌ها و کودهای مناسب برای تغذیه گردو

  کودهای ماکرو و میکرو و کودهای آلی و بیولوژیک: با در نظر گرفتن نتايج آزمون خاك و برگ و با توجه به سن درخت گردو و بازاي هر اصله ساليانه 1-5/0  كيلو ازت خالص  در دو نوبت نيمي در اوايل فروردين و الباقي يكماه بعد و ترجيحا سولفات آمونيوم و يا اوره داده مي […]