نکات مهم درهرس درختان گردو

تربیت و هرس درخت: هرس درختان گردو شامل حذف شاخه های خشک شده و خسارت دیده و بیمار و همچنین شاخه های با زاویه حاده که مانع رسیدن نور و هوا می شوند، می باشد. شاخه برداری ( تنک کردن): شاخه برداری برای بازکردن ، تنک کردن تاج و کنترل بلندی درخت بکار میرود. شاخه […]