آفلاتوکسین چیست و چه ضررهایی دارد

تاريخچه آفلاتوكسين: در سال 1960 بيش از صد هزار بوقلمون در انگليس در اثر بيماري نامعلومي از بين رفتند. همچنين در آمريكا در بين خوكهايي كه با ذرت هاي كپك زده تغذيه شده بودند يك نوع بيماري شيوع پيدا كرد. يك سال بعد توانايي گونه هايي از قارچ آسپرژيلوس در توليد آفلاتوكسين بر روي بادام […]