ضوابط انتخاب ارقام و پایه های انواع گردو

ضوابط انتخاب ارقام و پایه های گردو : ارقام پیوندی ،کشت بافتی ،شناسه دار و مقاوم به تنش های محیطی، دیر برگ( دیرگل) و پر محصول گردو در اولویت می باشند. ارقام گردوی مناسب جهت کشت : بهترین ارقام گردو برای کشت عبارتند از چندلر، فرنور، هاوارد، پدرو، هارتلی و ارقام گرده افشان فرانکت، روند، […]