انواع روش تکثیر درخت گردو

خاك مناسب برای تکثیر درخت گردو: در تکثیر درخت گردو باید بدانیم که گردو در هر نوع خاكي رشد مي كند، اما خاك هاي آهکي، فشرده و يا شرايط خشك را نمي پسندد و اسیدیته (pH) مناسب براي آن 6.5 تا 7.5 می باشد. اين درخت خاك هاي عميق، شني لومي و يا لومي را […]