با ما در ارتباط باشید




شعبه ۱
دفتر فروش ملک آباد سید غلامحسن سیاسی 0513610801 مشهد-بلوار ملک آباد -ابتدای خیابان گویا , قطعه دوم
شعبه ۲
دفتر فروش وکیل آباد سید غلامحسن سیاسی 0513601813 مشهد-بلوار وکیل آباد -بعد از پل هاشمیه (به سمت بلوار دانش آموز)
شعبه ۳
دفتر فروش آبکوه سید غلامحسن سیاسی 0513727606 مشهد-خیابان آبکوه -اول تربیت شمالی ,رو به روی پمپ بنزین