شته مومی کلم brassicae Brevicoryne

این آفت کلزا در بیشتر مناطق کلزاکاری ایران با شدت های متفاوت وجود دارد. در صورت مساعد بودن هوا (گرم و خشک) بایستی چند بار(حداقل 2 بار) در هفته جمعیت و خسارت احتمالی آفت بررسی شود. الزم به ذکر است که در ابتدا تراکم شته ها معمولا در حاشیه مزارع بالاتر بوده و به تدریج به کل مزرعه پراکنده میشوند. بنابراین می توان با تمهیداتی نظیر آبیاری بارانی و کانون کوبی و سمپاشی به موقع مزارع از خسارت آفت به کل مزرعه جلوگیری نمود. حساسترین مراحل آلودگی کلزا به شته مومی مرحله روزت گیاه (4 تا 6 برگی)،تشکیل ساقه،تشکیل غنچه و تشکیل غالف های اولیه است. در صورت نیاز به سمپاشی می توان کل مزرعه را با شته کشهای اختصاصی از قبیل: پریمور به مقدار 0/7لیتر در هزار، کونفیدور (ایمیداکلوپراید) به مقدار 0/5در هزار و یا فلونیکامید به مقدار 2 در هزار که برای سایر حشرات کم خطر هستند، سمپاشی نمود.

سوسک های کک مانند یا کک کلزا

دو گونه از این کک ها به نامهای corrugate Phyllotreta و persicae Phylliodes دارای بیشترین جمعیت در مزارع بوده و به کلزا صدمه می رسانند. در صورت عدم ضدعفونی (ضدعفونی بذر با سم گائوچو و کروزر به ترتیب به میزان 12-14 گرم و 7-10 میلی لیتر [سی سی] در یک کیلوگرم بذر کلزا قبلا توصیه شده است) و در صورت مشاهده جمعیت و خسارت آفت کک کلزا، سمپاشی با استفاده از حشره کشهای دیازینون (%Ec60 )به مقدار یک در هزار و کونفیدور (ایمیداکلوپراید %Sc35 )به مقدار 0/5 در هزار مؤثر بوده و جمعیت آفت را تا حد قابل ملاحظه ای کاهش خواهد داد. این سمپاشی باید زمانی صورت گیرد که کک ها در حال تغذیه از کوتیلدونهای کلزا (برگهای لپه ای) هستند.

زنبور برگخوار کلزا rosae Athaha

در صورت عدم ضدعفونی بذر کلزا و وجود گزارشهای کارشناسی، فقط با یک نوبت سمپاشی در اوایل صبح و یا عصر با سموم فسفره متداول نظیر دیازینون(%Ec60)به مقدار 1 درهزار، فوزالون (35%) به مقدار 1/5 درهزار و مالاتیون به مقدار 2 درهزار قابل توصیه است.

سوسک گرده خوار aeneus Meligethes

به دلیل مصادف بودن ظهور حشرات کامل گرده خوار با فعالیت سایر حشرات گرده افشان به خصوص زنبور عسل به هیچ وجه سمپاشی در مرحله گل نباید صورت گیرد. چنانچه آفت به دلایل شرایط آب و هوایی قبل از باز شدن گلها ظاهر شده و به غنچه های گل حمله نماید، کنترل شیمیایی با استفاده از یکی از حشره کشهای مجاز نظیر بیسکایا به مقدار 1 در هزار، دیازینون (%Ec60 )به مقدار 1 در هزار و کونفیدور (ایمیداکلوپراید) بمقدار 0/5 در هزار قابل توصیه است.

سرخرطومی های کلزا spp Ceutorhynchus

سرخرطومی های کلزا از آفات اندامهای رویشی در مزارع کلزا محسوب می شوند. خسارت اصلی در اثر تغذیه لاروها از داخل رگبرگهای اصلی، دمبرگ برگهای پایینی و یا از ناحیه طوقه و ساقه حادث می شود. در صورت مشاهده حشرات کامل و وقوع تخمریزی آنها روی بیش از 20 درصد بوته های کلزا، با نظر کارشناسان منطقه با یکی از سموم حشره کش نظیر دورسبان (کلرپیریفوس) به مقدار 1/5 تا 2 درهزار، کونفیدور (ایمیداکلوپراید) به مقدار 0/5 درهزار و دیازینون به مقدار 1 درهزار میتوان اقدام به کنترل شیمیایی نمود.

 پرندگان

در بعضی از سالها، پرندگان بویژه چکاوک کاکلی در استانهای شمالی کشور خسارت لکه ای به مزارع کلزا وارد می نماید. این پرندگان بیشتر در مرحله گیاهچه کلزا تغذیه می نماید. برای کنترل این آفت کلزا کنترل شیمیایی توصیه نمی شود ولی با استفاده از افراد گنجشگ پران، دورکننده های صوتی، شیمیایی و نوارهای آلومینیومی و تفنگهای ساچمه ای می توان خسارت پرندگان را تا حدودی کاهش داد.

 

  بیشتر بخوانید:
کلزا در مناطق گرمسیر
کشت کلزا در مناطق سردسیر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *